Monday, December 17, 2007

कोरल उवाच

कोरल उवाच
बरच काही लिहायचा घाट घालते पण दुश्ट वेळ...
जिवनात कितितरि गोश्टि करयच्या असतात पण वेळ.... ख्ररच काय कराव याच?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...